True

QUẢN LÝ SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG
1. Lưu đồ quy trình

 

2. Mô tả chi tiết quy trình:

Bước 1: Khi tiếp nhận các phương tiện vận chuyển, thiết bị tài sản liên quan, NVQLTS thiết bị thực hiện khai báo trên hệ thống chi tiết các thông tin về tài sản và các thành phần con quan trọng trong tài sản đó. Các thông tin chính cần khai báo bao gồm:

a) Thông tin tài sản: (1) Mã tài sản; (2) Tên tài sản; (3) Ngày đưa vào sử dụng; (4) Người quản lý; (5) Bộ phận quản lý; (6) Số Seri; (7) Số khung, số máy; (8) Số bảo hiểm; (9) Ngày mua bảo hiểm; (10) Ngày hết hạn bảo hiểm; (11) Công ty cung cấp bảo hiểm; (12) Thời gian bảo hành; (13) Ngày hết hạn bảo hành; (14) Nhà cung cấp.

b) Thông tin các thành phần quan trọng cấu thành lên tài sản cần quản lý: (1) Mã thành phần; (2) Tên thành phần; (3) Tài sản; (4) Số Seri; (5) Thời gian bảo hành; (6) Ngày hết hạn bảo hành; (7) Thông tin các lần sửa chữa, bảo dưỡng; (8) Ngày sửa chữa, bảo dưỡng gần nhất; (9) Số bảo hiểm; (10) Ngày mua bảo hiểm; (11) Ngày hết hạn bảo hiểm; (12) Công ty cung cấp bảo hiểm.

Bước 2: Cập nhật thông tin sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành theo từng phương tiện, thiết bị và thành phần chi tiết liên quan. Sau mỗi lần sửa chữa, bảo dưỡng, nhân viên quản lý tài sản thiết bị cần cập nhật các thông tin sửa chữa bảo dưỡng bao gồm các thông tin chính: (1) Số phiếu sửa chữa bảo dưỡng; (2) Nhà cung cấp sửa chữa bảo dưỡng; (3) Ngày sửa chữa bảo dưỡng; (4) Tài sản; (5) Thành phần; (6) Bảo hành; (7) Chi phí;

Bước 3: Dữ liệu về các thông tin chi tiết về tài sản, các thành phần cấu tạo, thời gian sửa chữa bảo dưỡng, bảo hành đã được khai báo ở bước 1 và bước 2 sẽ được đẩy sang Kho dữ liệu (Data warehouse) và với công nghệ phân tích Big Data của Oracle Analytic sẽ giúp cho quản lý tính toán được và tự động lên các báo cáo liên quan đến dự báo chi phí cần sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị trong tương lai từ đó lãnh đạo sẽ dự báo và lên kế hoạch chi phí một cách chủ động và hiệu quả.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.