True

X. QUY TRÌNH THANH TOÁN THEO HÌNH THỨC TRẢ CHẬM, THỜI GIAN TỐI ĐA 30 NGÀY

1. Lưu đồ Quy trình xét duyệt hình thức thanh toán trả chậm, lãi suất 0% trên CEVPharma

KHM thực hiện mua buôn thuốc, thực phẩm chức năng trực tuyến 24/7 và lựa chọn hình thức thanh toán trả chậm không tính lãi. Đây là hình thức cho phép KHM mua hàng trực tuyến và thanh toán theo nhiều đợt trong thời gian tối đa 30 ngày và thanh toán phí vận chuyển theo quy định.

Chọn Hình thức thanh toán trả chậm 0% lãi suất khi KHM mua một Đơn hàng nhưng không thanh toán toàn bộ chi phí. Thay vào đó, số tiền thanh toán sẽ chia đều và trả trong thời gian tối đa 01 tháng hoặc trả một lần vào ngày 30 của tháng mà không phải chịu thêm lãi suất.

- KHM  đã phát sinh đơn hàng và thanh toán và thánh toán cho Vimedimex tối thiểu giá trị đơn hàng là 4500.000 đồng.

2. Mô tả quy trình xét duyệt hình thức thanh toán trả chậm, lãi suất 0% trên CEVPharma

1. Lưu đồ Quy trình xét duyệt hình thức thanh toán trả chậm, lãi suất 0% trên CEVPharma

KHM thực hiện mua buôn thuốc, thực phẩm chức năng trực tuyến 24/7 và lựa chọn hình thức thanh toán trả chậm không tính lãi. Đây là hình thức cho phép KHM mua hàng trực tuyến và thanh toán theo nhiều đợt trong thời gian tối đa 30 ngày và thanh toán phí vận chuyển theo quy định.

Chọn Hình thức thanh toán trả chậm 0% lãi suất khi KHM mua một Đơn hàng nhưng không thanh toán toàn bộ chi phí. Thay vào đó, số tiền thanh toán sẽ chia đều và trả trong thời gian tối đa 01 tháng hoặc trả một lần vào ngày 30 của tháng mà không phải chịu thêm lãi suất.

KHM  đã phát sinh đơn hàng và thanh toán và thánh toán cho Vimedimex tối thiểu giá trị đơn hàng là 4500.000 đồng.

2. Mô tả quy trình xét duyệt hình thức thanh toán trả chậm, lãi suất 0% trên CEVPharma

Bước 1: KHM lựa chọn hình thức thanh toán trả chậm, không tính lãi suất trong thời gian tối đa 30 ngày đối với Đơn hàng có giá trị 5.000.000 đồng; 10.000.000 đồng; 15.000.000 đồng và thanh toán phí vận chuyển theo quy định, KHM phải thỏa mãn các điều kiện sau:

(1) Đối tượng Khách hàng mua: Nhà thuốc/Quầy thuốc Công ty Dược, Tủ thuốc Trạm y tế.

(2)  Mở tài khoản Internet banking của KHM tại MBBank- chi nhánh SGD3

(3)  Đơn đề nghị mua hàng theo hình thức trả chậm, không tính lãi, thời gian tối đa 30 ngày và thanh toán phí vận chuyển theo quy định (Biểu mẫu 01).

(4) Hồ sơ pháp lý của KHM: Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy chứng chứng nhận thực hành tốt bán lẻ thuốc (GPP); Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi bán lẻ thuốc.

(5)  Văn bản cam kết bảo lãnh thanh toán bằng lương, hoa hồng bán hàng hoặc sổ tiết kiệm (đối với những đơn hàng giá trị từ 15.000.000 đồng trở lên) của GĐKD/PGĐKD, NVBH.

Bước 2: Phê duyệt Hạn mức thanh toán trả chậm

NVBH trình GĐ/PGĐ Công ty Vimedimex ký phê duyệt theo Quyết định phân công ủy quyền phê duyệt cấp hạn mức thanh toán trả chậm cho KHM trong thời gian tối đa 30 ngày và thanh toán phí vận chuyển theo quy định như sau:

a) Hạn mức thanh toán trả chậm, trong thời gian tối đa 30 ngày và Bảo lãnh cam kết của GĐKD, PGĐKD, NVBH bằng khoản tiền lương tháng,

(1) Đơn hàng có giá trị 5.000.000 đồng; Hoặc Đơn hàng có giá trị 10.000.000 đồng; và Thanh toán phí vận chuyển theo quy định.

(2) Tổng giá trị các đơn hàng trả chậm mà GĐKD, PGĐKD, NVBH cam kết không được vượt quá mức lương, phí hoa hồng của GĐKD, PGĐKD, NVBH

b) Trường hợp đến thời hạn thanh toán, KHM không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán hàng hóa và Văn bản Cam Kết Bảo lãnh Thanh Toán của GĐKD/ PGĐKD, NVBH sẽ thay mặt KHM thực hiện các nghĩa vụ thanh toán công nợ trả chậm cho Công ty Vimedimex theo hình thức khấu trừ khoản tiền lương tháng, phí hoa hồng được hưởng tương ứng với giá trị của Đơn hàng trả chậm của GĐKD, PGĐKD, NVBH đã Cam kết bảo lãnh thanh toán cho KHM.

 

 

Bước 3: Ký Hợp đồng mua bán theo hình thức thanh toán trả chậm

(1)  NVBH căn cứ vào tờ trình phê duyệt của GĐ/PGĐ công ty Vimedimex soạn thảo Hợp đồng mua bán chuyển KHM ký. 

(2) NVBH trình PGĐ Công ty Vimedimex phụ trách kinh doanh (phụ trách trực tiếp các chi nhánh của Công ty Vimedimex tại 63 tỉnh thành) ký Hợp đồng mua bán với KHM theo Quyết định phân công ủy quyền.

Bước 4: Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng trả chậm, trả góp.

Theo điều 7, khoản 7 của Thông tư 219/2013/TT-BTC, quy định về giá tính thuế đối với hàng trả chậm, trả góp như sau:

“7. Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm là giá tính theo giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT của hàng hóa đó, không bao gồm khoản lãi trả chậm.

Bước 5: Cách hạch toán hàng bán trả chậm.

(1) Ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá trả tiền ngay và phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay:

Khi bán buôn hàng hoá trực tuyến theo phương thức trả chậm thì ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của kỳ kế toán theo giá bán (chưa có thuế) trả tiền ngay, phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm với giá bán trả tiền ngay ghi vào tài khoản 3387 “Doanh thu chưa thực hiện”, ghi:

Nợ các TK 111, 112: Số tiền người mua thanh toán lần đầu tại thời điểm mua

Nợ TK 131 (chi tiết người mua): Số tiền người mua còn nợ

Có TK 511: Giá bán trả tiền ngay một lần chưa có thuế GTGT

Có TK 333 -¬ Thuế và các khoản phải nộp (tính trên giá bán trả tiền ngay).

Có TK 3387 -¬ Doanh thu chưa thực hiện (phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT).

(2) Ghi nhận giá vốn hàng bán:

Nợ TK 632 ¬- Giá vốn hàng bán

Có các TK 156 – Hàng hóa

(3)  Định kỳ tính toán xác định tiền lãi bán hàng trả chậm, trong kỳ, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu lãi trả chậm khách hàng

Có TK 515 -¬ Doanh thu hoạt động tài chính (lãi trả chậm, trả góp).

(4) Khi thực thu tiền bán hàng trả chậm trong đó gồm cả phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm và giá bán trả tiền ngay, ghi:

Nợ các TK 111, 112,…

Có TK 131 -¬ Phải thu của khách hàng.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.