True

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG MUA

I. Quyền của khách hàng mua