True

Cơ sở pháp lý thành lập Sàn giao dịch thương mại điện tử Quốc tế CEVPharma B2B

I. Cơ sở pháp lý TMĐT của thế giới và Việt Nam

- Căn cứ Luật Thương mại điện tử năm 2005;

- Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của Chính Phủ về thương mại điện tử;

- Căn cứ Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;

- Căn cứ Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định quản lý hoạt động TMĐT qua ứng dụng trên thiết bị di động;

- Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BCT, ngày 15/12/2014 của Bộ công Thương quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ;

- Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BTC ngày 18/01/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT, ngày 15/12/2014 Quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động;

- Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

- Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BCT sửa đổi một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

II. Cơ sở pháp lý lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, y tế

a) Cơ sở pháp lý Thuốc, nguyên liệu làm thuốc

- Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13;

- Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày 08/05/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Dược;

- Căn cứ Thông tư số 35/2018/TT-BYT, ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt sản xuất thuốc và nguyên liệu làm thuốc;

- Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BYT, ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc và nguyên liệu làm thuốc;

- Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BYT, ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc và nguyên liệu làm thuốc;

- Căn cứ Thông tư số 29/2020/TT-BYT, ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng bộ y tế ban hành, liên tịch ban hành;

- Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BYT ngày 19/12/2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành;

b) Cơ sở pháp lý Mỹ phẩm

- Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT, ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

- Căn cứ Thông tư số 32/2019/TT-BYT, ngày 16/12/2019 của Bộ Y Tế sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

c) Cơ sở pháp lý Thực phẩm chức năng

- Căn cứ Luật An toàn thực phẩm 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

d) Cơ sở pháp lý Thiết bị y tế

- Căn cứ Nghị định số: 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

- Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 và Nghị định số 03/2020/NĐ- CP ngày 15 tháng 5 năm 2016;

- Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BYT ngày 16/09/2021 quy địn cấp số lưu hành nhập khẩu trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19 trong trường hợp cấp bách;

- Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị;

- Căn cứ Thông tư số: 08/2019/TT-BYT ngày 31/05/2019 của Bộ y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

- Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

- Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 của Bộ y tế quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 về quản lý trang thiết bị y tế.

e) Cơ sở y tế Thiết bị làm đẹp

- Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

f) Cơ sở pháp lý Vật tư tiêu hao

- Căn cứ Nghị định số 69/2018/nđ-cp ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương.

g) Cơ sở pháp lý Hàng tiêu dùng mẹ, bé

- Căn cứ Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24/03/2011 của Bộ công thương quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

h) Cơ sở pháp lý Truyền thông quảng cáo

- Căn cứ Luật Quảng cáo số: 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012

- Căn cứ Nghị định số 181/2013/nđ-cp ngày 14 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo;

- Căn cứ Văn bản hợp nhất số 99/VBHN-BVHTTDL ngày ngày 18 tháng 12 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quảng cáo và nghị định số 181/2013/nđ-cp ngày 14 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo;

- Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày ngày 25 tháng 05 năm 2015 quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

III. Cơ sở pháp lý lĩnh vực kinh doanh bưu chính, chuyển phát nhanh  

- Căn cứ Luật Bưu chính số:49/2010/QH12 ngày 17/06/2010;

- Căn cứ Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính.

- Căn cứ Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/04/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.