True

QUY TRÌNH MARKETING THƯƠNG HIỆU VIMEDIMEX, THƯƠNG HIỆU CEVPHARMA, THƯƠNG HIỆU NHÀ SẢN XUẤT, NHÀ CUNG ỨNG

1. Truyền thông thương hiệu Nhà sản xuất thuốc hóa dược, sinh phẩm


A picture with a caption

2. Truyền thông thương hiệu Nhà cung ứng